መጻኢና ኣብ ኡትረኽት ዚቅመጡ ሓደሽቲ ኤርትራዊያን ዚራኸብሉ ማሕበር እዩ። ሓዲሽ ተቀማጣይ ኡትረኽት ዲኻ/ኺ? ን ከተማ ኡትረኽት ብዝበለጸ ኪትፈልጣ/ጢያ ፥ ምስ ካሊኦት ተቀማጦ ኪትላለ/ዪ ወይ ነዘርላንድ ቋንቃ ካትላማመድ/ዲ ዲሌት ምስ ዝህልወካ/ኪ ኣብ ሓዲሽ መደብና ብምምዝጋብ ተሳተፍ/ፊ።

ኣበይ ቦታ?

ካብ ዝመጽእ ጥቕምቲ 2018 ጀሚርና ሓንሳብ ኣብ ክልተ ሰሙን ኣብ Buurthuis Rosa, Malakkastraat 6 ንርኸበልሉ መደብ ኣሎና።

ስለምንታይ?

  • ምስ ካልኦት ኤርትራዊያንን ነዘርላንዳዊያን ትላለ። ናይ ውልቕኻ ኣብ ምዝርራብን ካልእ ሓጋዛትን ዝገብረልካ ነዘርላንዳዊ ኣሰልጣኒ ይግበረልካ።
  • ብተኻእለ መጠን ነዘርላንድ ቓንቓ ጥራይ ክንዛረብ ንፍትን።
  • መደባትና ኣብ ባህሊ፣ስራሕ፣ናይ ምርድዳእ ክእለት፣ ትምህርቲ፣ ቓንቓን ገንዘብን ዘተኮረ ኢዩ።
  • መዘናጊዒ መደባት ከም ስፖርትን ናብ ሙዚቃዊ ምርኢታት ምብጻሕ ብሓንሳብ ነካይድ።

ክትሳተፍ ወይ ተወሳኺ ሓበረታ ትደሊ?

  • ናብ info@mexaena.nl ጽሓፍ
  • ናብ ዮሴት ኣብ 0628176980 ምዲዋል ይከኣል ኢዩ( ብትግሪኛ ክትዛረብ ምስ ትደሊ፣ መልእኽቲ ጽሓፍ ተመሊስና ኪንዲዊለልካ ኢና)